13.9.06

உடம்புடன் புகுந்தேன் சொர்க்கம்

தென்றலாய் ஒரு தேன்மூச்சு
கழுத்தின் விளிம்புகள் வருடும்
காது மடல்களைக் கூசும்
மேலிதழ் நாசி இடையில்
மேலும் கீழும் நடுவுமாய் நிலவும்
முகநிலம் அதன்மேல் விளையாடும்
மோவாய் பதியும் மென்சுளை
குறுகுறுக்கும் முன்கழுத்து
பிடரிலும் பரவும்
அது கன்னம் வருடும்
பிஞ்சு விரல்கள்
முதிரா இளஞ்சொல்
''தா..தா..''என்னும்
கள்ளமிலா விழிகள்
கதைபல பேசும்மலரும்
உடம்புடன் புகுந்தேன் சொர்க்கம்.

நன்றி: மரத்தடி.காம்

No comments: