17.11.15

பால்பேதமே இயற்கையின் படைப்புதான். தட்பவெப்ப வேறுபாடுகளிலும் பால்பேதமேன்?

Climate change is not gender-neutral

No comments: