27.10.06

புன்னகை பூக்கும் புல்வெளி மலர்கள்......- தேவமைந்தன்

தரையினில் பரந்த

பசுமை வானம்.

பசுமை வானில்

புதியவிண் மீன்கள்,

பலநிறம் பூக்கும்

புல்வெளி மலர்கள்.

நீங்கள்

நடக்கும் பொழுது

மிதிக்கும் பூக்கள்.

நடக்கும் பொழுது

மிதிக்காமல், சற்று

ஒதுங்கி நின்றே

உற்றுப் பாருங்கள்.

புன்னகை பூக்கும்

புல்வெளி மலர்கள்……

(1980.புல்வெளி.தேவமைந்தன்)

No comments: