27.10.06

தமிழ்வினைக்கும் முறையான அழைப்பு வேண்டுமா?......- தேவமைந்தன்

'பெரிய்ய' மனிதரிடமிருந்து

அழைப்பு வந்தது;

இருந்துவிட்டேன். போகவில்லை..

***

அவர்களிடமிருந்து

அழைப்பு வரவில்லை;

போனேன்.

தமிழ்வினைக்கு

அழைப்பு முக்கியம்

அல்ல என்பதால்…

No comments: